Spletna navodila za avtorje

Članki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Strani morajo biti zaporedno označene. Prispevki so lahko dolgi največ 10 strani. Daljši članki so lahko v objavo sprejeti iz posebnih razlogov, katere morate navesti v spremnem dopisu. Kratki članki naj ne bodo daljši od štirih strani.

Tipična oddaja članka vsebuje:

1. Članek (v PDF formatu, z naslovom, avtorji, inštitucije avtorjev, povzetek, poudarki, z vstavljenimi slikami, tabelami in referencami)
2. Spremni dokumenti (Supplementary files):
Članek v WORD formatu,
spremno pismo,
datoteke slik v visoki resoluciji v enem izmed grafičnih formatov, zapakirani v ZIP,
modebitni dodatki, naslovne slike, video, podatkovne baze,…

V spremnem dopisu navedite osnovne podatke o oddanem članku ter ga naložite po Supplementary files.
1. Naslov članka, avtorji, in inštitucije avtorjev. Navedba enega korespondenčnega avtorja.
2. Tip članka originalni znanstveni članek (1.01), pregledni znanstveni članek (1.02), ali kratki znanstveni članek (1.03)
3. Izjava, da članek ni poslan drugam v presojo za objavo in da celoten članek ali deli članka še niso objavljeni drugje.
4. Kratek opis o vrednosti članka v praktičnem teoretičnem ali znanstvenem okviru. Kakšno novost podaja članek v primerjavi z najnovejšo znanstveno literaturo.
5. Predlog dveh ali več recenzentov, kontaktni podatki recenzentov, navedba (2) njihovih najnovejših objav. Predlagate lahko tudi izključitev posameznega recenzenta.

Oblika članka

Članek naj bo napisan v naslednji obliki:

Naslov, ki primerno opisuje vsebino članka.
Avtorji članka
Inštitucije in država inštitucije
Povzetek, ki naj bo skrajšana oblika članka in naj ne presega 250 besed. Povzetek mora vsebovati osnove, jedro in cilje raziskave, uporabljeno metodologijo dela, povzetek rezultatov in osnovne sklepe.
Poudarki članka (Highlights), zapisati 4 do 6 poudarkov, ki nakazujejo specifičnost članka oz. doprinos.
Uvod, v katerem naj bo pregled najnovejše literature, novejšega stanja in zadostne informacije za razumevanje ter pregled rezultatov dela, predstavljenih v članku.
Teorija, Metodologija
Eksperimentalni del, ki naj vsebuje podatke o postavitvi preskusa in metode, uporabljene pri pridobitvi rezultatov.
Rezultati, ki naj bodo jasno prikazani, po potrebi v obliki slik in preglednic. Slike in preglednice naj bodo obrazložene.
Razprava, v kateri naj bodo prikazane povezave in posplošitve, uporabljene za pridobitev rezultatov. Prikazana naj bo tudi pomembnost rezultatov in primerjava s poprej objavljenimi deli. (Zaradi narave posameznih raziskav so lahko rezultati in razprava, za jasnost in preprostejše bralčevo razumevanje, združeni v eno poglavje.)
Sklepi, v katerih naj bo prikazan en ali več sklepov, ki izhajajo iz rezultatov in razprave.
Literatura, ki mora biti v besedilu oštevilčena zaporedno in označena z oglatimi oklepaji [1] ter na koncu članka zbrana v seznamu literature.

Enote – uporabljajte standardne SI simbole in okrajšave. Simboli za fizične veličine naj bodo v ležečem tisku (npr. v, T, n itd.). Simboli za enote, ki vsebujejo črke, naj bodo v navadnem tisku (npr. ms-1, K, min, mm itd.). Podrobneje o SI enotah: http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf.
Okrajšave naj bodo, ko se prvič pojavijo v besedilu, izpisane v celoti, npr. časovno spremenljiva geometrija (ČSG).
Pomen simbolov in pripadajočih enot mora biti vedno razložen ali naveden v posebni tabeli na koncu članka pred referencami.
Slike morajo biti zaporedno oštevilčene in označene, v besedilu in podnaslovu, kot sl. 1, sl. 2 itn. Posnete naj bodo v ločljivosti, primerni za tisk, v kateremkoli od razširjenih formatov, npr. BMP, JPG, GIF. Diagrami in risbe morajo biti pripravljeni v vektorskem formatu, npr. CDR, AI.
Vse slike morajo biti pripravljene v črno-beli tehniki, brez obrob okoli slik in na beli podlagi. Ločeno pošljite vse slike v izvirni obliki Pri označevanju osi v diagramih, kadar je le mogoče, uporabite označbe veličin (npr. t, v, m itn.). V diagramih z več krivuljami, mora biti vsaka krivulja označena. Pomen oznake mora biti pojasnjen v podnapisu slike.
Tabele naj imajo svoj naslov in naj bodo zaporedno oštevilčene in tudi v besedilu poimenovane kot Tabela 1, Tabela 2 itd.. Poleg fizikalne veličine, npr t (v ležečem tisku), mora biti v oglatih oklepajih navedena tudi enota. V tabelah naj se ne podvajajo podatki, ki se nahajajo v besedilu.
Zahvala za sodelovanje, financiranje ali pomoč pri pripravi članka je lahko navedena pred referencami. Navedite vir finančne podpore za raziskavo.
Nomenklature. Članki z obsežnim številom simbolov navajajo obrazložitev simolov z enotami v tem poglavju. Pri navajanju simbolov v nomenklaturah ponavljanje razlage simbolov v besedilu ni potrebno. Kratice je potrebno razložiti v besedilu in ne v poglavju nomenklature.

REFERENCE

Seznam referenc mora biti vključen v članek, oblikovan pa mora biti v skladu s sledečimi navodili. Navedene reference morajo biti citirane v besedilu. Vsaka navedena referenca je v besedilu oštevilčena s številko v oglatem oklepaju (npr. [3] ali [2] do [6] za več referenc). Sklicevanje na avtorja ni potrebno.

Reference morajo biti oštevilčene in razvrščene glede na to, kdaj se prvič pojavijo v članku in ne po abecednem vrstnem redu. Reference morajo biti popolne in točne. Pripišite še DOI povezavo, če obstaja. Navajamo primere:

Uporabniki EndNote lahko enostavno namestijo stil navajanja referenc, dosegljiv na povezavi: SV-JME.ens. Ob pripravi članka lahko izberete stil z uporabo EndNote plug-in za Microsoft Word.

Članki iz revij:

Priimek 1, začetnica imena, priimek 2, začetnica imena (leto). Naslov. Ime revije, letnik, številka, strani.
[1] Piaget, A., Museau, M., Paris, H. (2017). Manufacturing space homogeneity in additive manufacturing – electron beam melting case. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, vol. 63, no. 10, p. 553-558, DOI:10.5545/sv-jme.2017.4365.
Ime revije ne sme biti okrajšano. Ime revije je zapisano v ležečem tisku.

Knjige:

Priimek 1, začetnica imena, priimek 2, začetnica imena (leto). Naslov. Izdajatelj, kraj izdaje
[1] Groover, M. P. (2007). Fundamentals of Modern Manufacturing. John Wiley & Sons, Hoboken.
Ime knjige je zapisano v ležečem tisku.

Poglavja iz knjig:

Priimek 1, začetnica imena, priimek 2, začetnica imena (leto). Naslov poglavja. Urednik(i) knjige, naslov knjige. Izdajatelj, kraj izdaje, strani.
[2] Carbone, G., Ceccarelli, M. (2005). Legged robotic systems. Kordić, V., Lazinica, A., Merdan, M. (Eds.), Cutting Edge Robotics. Pro literatur Verlag, Mammendorf, p. 553-576.

Članki s konferenc:

Priimek 1, začetnica imena, priimek 2, začetnica imena (leto). Naslov. Naziv konference, strani.
[3] Štefanić, N., Martinčević-Mikić, S., Tošanović, N. (2009). Applied Lean System in Process Industry. MOTSP 2009 Conference Proceedings, p. 422-427.
Standardi:
Standard (leto). Naslov. Ustanova. Kraj.
[4] ISO/DIS 16000-6.2:2002. Indoor Air – Part 6: Determination of Volatile Organic Compounds in Indoor and Chamber Air by Active Sampling on TENAX TA Sorbent, Thermal Desorption and Gas Chromatography using MSD/FID. International Organization for Standardization. Geneva.

Spletne strani:

Priimek, Začetnice imena podjetja. Naslov, z naslova http://naslov, datum dostopa.
Rockwell Automation. Arena, from http://www.arenasimulation.com, accessed on 2009-09-27.

Avtorske pravice

Avtorji v uredništvo predložijo članek ob predpostavki, da članek prej ni bil nikjer objavljen, ni v postopku sprejema v objavo drugje in je bil prebran in potrjen s strani vseh avtorjev. Predložitev članka pomeni, da se avtorji avtomatično strinjajo s prenosom avtorskih pravic SV-JME, ko je članek sprejet v objavo. Vsem sprejetim člankom mora biti priloženo soglasje za prenos avtorskih pravic, katerega avtorji pošljejo uredniku. Članek mora biti izvirno delo avtorjev in brez pisnega dovoljenja izdajatelja ne sme biti v katerem koli jeziku objavljeno drugje.
Avtorju bo v potrditev poslana zadnja različica članka. Morebitni popravki morajo biti minimalni in poslani v kratkem času. Zato je pomembno, da so članki že ob predložitvi napisani natančno.
Avtorji lahko stanje svojih sprejetih člankov spremljajo na http://ojs.sv-jme.eu.

PLAČILO OBJAVE

Avtorji vseh sprejetih prispevkov morajo za objavo plačati prispevek v višini 380 EUR (za članek dolžine do 6 strani) ali 470 EUR (za članek dolžine do 10 strani) ter 50 EUR za vsako dodatno stran. Dodatni strošek za barvni tisk znaša 90 EUR na stran.