Navodila za avtorje

Članki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Strani morajo biti zaporedno označene. Prispevki so lahko dolgi 10 do 20 strani. Članki morajo biti pripravljeni v skladu z Wordovo ali LaTex predlogo. Daljši članki so lahko v objavo sprejeti iz posebnih razlogov, katere morate navesti v spremnem dopisu. Kratki članki naj ne bodo daljši od 6 strani. Podrobnejša navodila si oglejte v povezavah Informacije za avtorje (pdf in splet).

Oddaja članka: https://www.sv-jme.eu/sl/oddaja-clanka/

Navodila za avtorje
(pdf)

Navodila za avtorje
(splet)